Zasady recenzowania artykułów

1. Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są związani w inny sposób z wydawcą, będących specjalistami z dziedzin, do których tematycznie należą poszczególne artykuły. Procesowi recenzenckiemu podlegają wszystkie teksty przyjęte do druku. Lista recenzentów bieżącego tomu zamieszczana jest na stronie redakcyjnej czasopisma.
 
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż instytucja Autora pracy.
 
3. Autor recenzowanego tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (stosujemy zasadę tzw. double-blind review process).
 
4. Recenzja ma formę pisemną (wypełniony kwestionariusz recenzencki) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek (Redakcja może zasięgnąć też opinii Rady Naukowej).
 
5. Autor artykułu przyjętego do druku powinien w terminie wyznaczonym przez Redakcję ustosunkować się do treści recenzji, tj. nanieść poprawki lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnił uwag recenzentów.
 
6. Treść recenzji jest podawana przez Redakcję tylko do wiadomości Autora tekstu. Recenzje są archiwizowane i znajdują się w siedzibie wydawcy.
 
7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 
8. Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu do druku należy do Redakcji.
Skip to content