Regulamin Izabella

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU WYDARZENIE MUZEALNE ROKU W WIELKOPOLSCE „IZABELLA 2023” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
I. IDEA KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich. Konkurs o nagrodę „IZABELLA” ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych w regionie oraz umocnienie roli kulturotwórczej muzeów. Wyróżnia muzea, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.
 
II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć muzea wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, niezależnie od przynależności organizacyjnej i statutowych zasad działalności.
 2. Jeżeli placówka muzealna posiada oddziały, filie lub inne podległe jednostki organizacyjne także i one mogą zgłosić projekt za pośrednictwem swoich macierzystych instytucji.
 3. Na Konkurs mogą być zgłaszane wybitne przedsięwzięcia muzealne zorganizowane przez wielkopolskie muzea w kategoriach wskazanych w regulaminie.
 4. Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć tylko jednego projektu w każdej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego przedsięwzięcia na części i ich zgłaszanie w różnych kategoriach.
 5. Ocenie podlega poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia, atrakcyjność i innowacyjność tematu, promocja muzeum i regionu, walory edukacyjne, artystyczne i estetyczne, znaczenie dla lokalnej tożsamości społecznej oraz jakość załączonej dokumentacji.
 6. Projekty wieloletnie należy zgłaszać po zakończeniu zadania (dotyczy inwestycji, modernizacji, konserwacji).
 7. W przypadku gdy muzeum jest współorganizatorem wydarzenia, należy wyraźnie określić rolę i stopień zaangażowania w realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 
III. KATEGORIE
W ramach Konkursu przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:
 • Kategoria I – działalność wystawiennicza – wystawy czasowe, stałe – nowe lub zmodernizowane, wystawy wirtualne;
 • Kategoria II – działalność edukacyjna – programy i wydarzenia edukacyjne, roczne i/lub wieloletnie, programy oświatowo-wychowawcze, działania z zakresu edukacji cyfrowej;
 • Kategoria III – działalność naukowa i wydawnicza – programy badawcze, katalogi, publikacje pokonferencyjne, wydawnictwa towarzyszące wystawie, publikacje recenzowane, wydawnictwa multimedialne;
 • Kategoria IV – działalność promocyjna i popularyzatorska – kampanie promocyjne, wydarzenia okazjonalne (noc muzeów, rekonstrukcje historyczne, festyn, wydarzenia plenerowe);
 • Kategoria V – opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje – opieka nad dziedzictwem kultury materialnej i niematerialnej, konserwacja muzealiów i zabytków, rozwój bazy materialnej muzeum (inwestycje), digitalizacja zbiorów;
UWAGA: zgłoszeniu podlegają wyłącznie zakończone projekty.
 
IV. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje powołana w tym celu Kapituła Konkursu.
 2. W każdej kategorii przyznawana jest:
  – Nagroda Główna – Grand Prix,
  – Nagroda Pierwsza,
  – Nagroda Druga,
  – Nagroda Trzecia
 3. Kapituła ma prawo przyznać nagrodę specjalną i wyróżnienia.
 4. Fundatorem nagród i wyróżnień jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, samorządy terytorialne, inne instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.
 
V. KAPITUŁA
 1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Fundacji Muzeów Wielkopolskich.
 2. W skład Kapituły liczącej od 5 do 7 osób wchodzą przedstawiciele:
  – Zarządu Fundacji,
  – środowiska muzealniczego,
  – nauki,
  – artystów plastyków,
  – mediów.
 3. Decyzje Kapituły zapadają w trybie jawnym i są ostateczne.
 4. Kapituła zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszenia do innej kategorii i łączenia zgłoszeń.
 5. Kapituła ma prawo nie przyznania nagrody w danej kategorii.
 6. Sekretariat Konkursu sporządza protokół z posiedzenia Kapituły i prowadzi rejestr przyznanych nagród.
 7. Udział w pracach Kapituły jest płatny.
 
VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA
 1. Muzea deklarujące udział w corocznej edycji Konkursu składają zgłoszenie na adres Sekretariatu Konkursu.
 2. Zgłoszenie winno zawierać:
  – Kartę zgłoszeniową według wzoru w wersji elektronicznej w formacie .pdf.
  – Prezentację zgłoszonego przedsięwzięcia w formacie .pdf (max. 30 slajdów).
  – Dokumentację uzupełniającą wyłącznie według wytycznych zawartych w karcie zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszeniową, prezentację oraz dokumentację uzupełniającą należy przesłać na nośniku danych (płyta CD, pendrive) na adres: Fundacja Muzeów Wielkopolskich ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki z dopiskiem „IZABELLA”.
 4. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
 5. Nadesłane zgłoszenia przechowywane zostają przez okres roku od zakończenia danej edycji i nie podlegają archiwizacji (z wyjątkiem publikacji).
 6. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Zakończenie edycji wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbywa się podczas corocznego spotkania środowisk muzealniczych w Wielkopolsce na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
VIII. UWAGI OGÓLNE
 1. Sekretariat konkursu prowadzi Zarząd Fundacji Muzeów Wielkopolskich.
 2. Uwagi i pytania należy kierować na adres e-mail: konkurs@muzeawielkopolskie.pl
 3. Zgłoszenie konkursowe musi nastąpić w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do 10 marca 2024 roku.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (na podstawie art. 6 pk1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce IZABELLA 2023 jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i nie będą udostępniane podmiotom komercyjnym w celach marketingowych.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest wyraźna zgoda do uczestnictwa w w/w konkursie.
 • Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w konkursie.
 • Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia konkursu IZABELLA 2023 i jego promocji.
Konkurs IZABELLA 2022 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Skip to content