Cele i zasady działania

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności województwa Wielkopolskiego poprzez:

1. integrację i rozwój oraz stworzenie reprezentacji muzeów wielkopolskich;

2. stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania muzeów;

3. występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach dotyczących muzeów;

4. pomoc w poszukiwaniu dofinansowania dla muzeów z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;

5. stworzenie szerokiej wymiany bieżących informacji o przedsięwzięciach kulturalnych i organizacyjnych;

6. współdziałanie przy organizacji i wymianie wystaw na terenie kraju i poza jego granicami;

7. umacnianie rangi zawodu muzealnika;

8. tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach;

9. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników muzeów;

10. współdziałanie przy organizowaniu konkursów wiedzy dla społeczeństwa;

11. organizowanie konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella”;

12. przygotowywanie propozycji przepisów dotyczących działalności muzeów i ich zmiany.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. W dziedzinie rozwoju naukowego:

a. opracowywanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji opinii w sprawach dotyczących muzeów wielkopolskich oraz tworzenia nowych placówek muzealnych w Wielkopolsce,

b. przedstawianie zainteresowanym władzom koncepcji i strategii rozwoju muzealnictwa wielkopolskiego,

c. opiniowanie programów rozwoju muzealnictwa wielkopolskiego oraz na wniosek władz lub zainteresowanych muzeów planów tworzenia nowych placówek,

d. współpracę z Krajowymi Komitetami ICOM i ICOMOS oraz innymi organizacjami muzealnymi, naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą.

2. W ramach wymiany doświadczeń:

a. inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych, sympozjów i spotkań,

b. organizowanie grup konsultacyjnych specjalistów w celu omawiania istotnych zagadnień dla muzealnictwa, w tym również problemów naukowych, konserwatorskich, organizacyjnych i technicznych,

c. organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń naukowych z podobnymi placówkami za granicą,

d. pomaganie we wzajemnym nawiązywaniu kontaktów między muzeami,

e. zbieranie materiałów i informowanie w sprawach teoretycznych, konserwatorskich, bibliograficznych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, upowszechnieniowych itp.,

f. inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników zatrudnionych w muzeach,

g. popularyzowanie osiągnięć muzeów wielkopolskich poprzez prowadzenie działalności wystawienniczych.

3. Podejmowanie mediacji w przypadku konfliktu między muzeami a organizatorami i władzami nadrzędnymi.

Skip to content