O procedurach

Informacje o procedurach

 
1. Podstawową (pierwotną) wersją Museion Poloniae Maioris jest edycja drukowana/papierowa.
 
2. W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w czasopiśmie Museion Poloniae Maioris i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym do każdego artykułu należy przedstawić wkład poszczególnych osób w jego powstanie i źródła finansowania badań. Przekazane Redakcji artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane ani też przedłożone do publikacji w innym miejscu.
 
3. Po przyjęciu tekstu do druku zawarta zostanie stosowna umowa wydawnicza między Fundacją Muzeów Wielkopolskich (Wydawcą) a Autorem tekstu.
 
4. Wszystkie teksty nadsyłane do Redakcji są przekazywane do recenzji specjalistom właściwym dla tematu artykułu. Szczegółowe informacje umieszczono w zasadach recenzowania publikacji.
 
5. Kompletne artykuły do przygotowywanego tomu czasopisma (za dany rok) należy dostarczyć Redakcji do 15 czerwca danego roku.
 
6. Materiały nadsyłane winny spełniać podane niżej wymagania techniczne, a także zawierać dokładne dane Autora: imię i nazwisko, pełną nazwę i adres miejsca pracy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
 
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych korekt, uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także wyjaśniania nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W wypadku większych zmian praca będzie przesyłana Autorowi z prośbą o wyjaśnienia, wprowadzenie stosownych korekt itp.
 
8. Do Redakcji należy nadsyłać kompletne artykuły w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jednostronny wydruk komputerowy tekstu. Dla artykułów naukowych, poza biografiami i informacjami o charakterze kronikarskim, należy przygotować abstrakt, słowa kluczowe i streszczenie.
 
9. W przypadku dostarczenia Redakcji jednostronnego wydruku komputerowego może on mieć postać zgodną z wyglądem tekstu sugerowanym przez Autora, przy czym decyzja odnośnie do ostatecznego sformatowania tekstu pozostaje w gestii Redakcji. Strony wydruku winny być zaopatrzone w numerację ciągłą (dotyczy to wszystkich elementów tekstu i ilustracji).
 
10. Redakcja czasopisma dokonuje pierwszej weryfikacji zgłoszonych do druku tekstów.
Skip to content