Zasady opracowania tekstu

Informacje dla Autorów

Przy przesyłaniu do druku artykułów proszę uwzględnić poniższą listę:

  • Informacje o autorach – imiona i nazwiska, stopnie naukowe, afiliacje, adres pocztowy, adres e-mail
  • Krótka notka () dotycząca autora (-ów) – do 1000 znaków ze spacjami
  • Tekst główny (do objętości 1 arkusza wydawniczego) z wyraźnie zaznaczonymi miejscami wstawiania ilustracji (w nawiasie kwadratowym nr ilustracji) oraz opatrzony przypisami w sposób scharakteryzowany poniżej
  • Słowa kluczowe (3-7), abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami) i streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami)
  • Spis ilustracji wraz z pełnymi podpisami – numer, treść, źródło, autor ilustracji
  • Ilustracje – pliki graficzne w rozdzielczości 300 dpi lub wyższej, w dowolnym formacie (najlepiej tif), jednoznacznie odpowiadające spisowi ilustracji
  • Bibliografia załącznikowa przygotowana wg poniżej przedstawionych zasad

Przyjęto jako zasadę cytowanie pozycji z bibliografii załącznikowej w systemie harwardzkim, czyli umieszczanie odsyłaczy bezpośrednio w tekście, w nawiasie okrągłym, w generalnym formacie:

„(autor rok dwukropek spacja strona)”.

(Wielowiejski 1980: 145)

Bibliografia załącznikowa

Książki

Nazwisko Imię lub Inicjał(y). Rok. Tytuł książki [kursywą]. Wydanie [jeśli to nie jest pierwsze, to z dodaniem numeru cyframi arabskimi]. Miejsce wydania: Wydawca.

Wielowiejski J. 1980. Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa Rzymskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Nazwisko Inicjał(y)., Nazwisko Inicjał(y). Rok. Tytuł książki [kursywą]. Wydanie [jeśli to nie jest pierwsze to z dodaniem numeru cyframi arabskimi]. Miejsce wydania: Wydawca.

Kaczmarek J.E., Prinke A. 2023. Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) – prehistoryk, patriota, Europejczyk (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 28). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Jeśli nie można ustalić autora stosuje się zamiast tego pojęcie autora korporatywnego (np. wydawca, autor zbiorowy lub też nazwa własna gazety, czasopisma, portalu internetowego)

Państwowe Muzeum Archeologiczne. 2006. Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy zbiorów Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie. Troja. Heinrich Schliemanns Traum. Katalog der Ausstellung aus den Sammlungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Pozycje obcojęzyczne w alfabecie łacińskim i jego narodowych odmianach podajemy tak jak w oryginale. Pozycje w językach zapisywanych w inny sposób podajemy w transliteracji wg Słownika języka polskiego PWN, a jeśli tam brak informacji o zasadach transliteracji to korzystamy z informacji zawartych na stronie  dotyczącej latynizacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – https://www.gov.pl/web/ksng/zasady-latynizacji

Jeśli pozycja jest tłumaczeniem z języka obcego to po tytule zakończonym kropką zamieszczamy wpis Tłum. Inicjał(y) Nazwisko, który kończymy kropką.

Jeśli książka jest wydawana w serii wydawniczej to nazwę serii i numer kolejny wpisujemy w nawiasie okrągłym po tytule książki.

Stróżyk Mateusz. 2019. Pejzaż z kurhanami. Krajobraz funeralny społeczności kręgu kultur mogiłowych na pograniczu śląsko-wielkopolskim (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 23). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Książki pod redakcją

Nazwisko Inicjał(y). Rok. (red.), Tytuł książki [kursywą]. Wydanie [jeśli to nie jest pierwsze to z dodaniem numeru cyframi arabskimi]. Miejsce wydania: Wydawca.

Szmyt M. 2021. (red.), Śrem, stanowisko 8. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 26). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

W pozycjach obcojęzycznych zachowujemy zapis oryginalny opisujący redakcję np. ed., eds., Hrsg.

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko Inicjał(y). Rok. Tytuł rozdziału. [W:] Inicjał(y) redaktora. Nazwisko redaktora (red.), Tytuł książki [kursywą]. Wydanie [jeśli to nie jest pierwsze to z dodaniem numeru cyframi arabskimi]. Miejsce wydania: Wydawca: Nr rozdziału lub strony od-do.

Paterczyk N. 2018. Rozdział 4: Ceramika naczyniowa. [W:] P. Pawlak (red.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 20). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: 51-132.

W pozycjach obcojęzycznych pozostawiamy oryginalne określenie redaktora ale dokładamy polskie określenie [W:].

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko Inicjał(y). Rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma [kursywą] Nr tomu(nr części lub zeszytu): zakres stron od-do.

Hoffman M., Miernik P., Smaruj A. 2021. Pałuckie skupisko osadnicze z końca starszego i początku młodszego okresu przedrzymskiego. Fontes Archaeologici Posnanienses 57: 41-53.

Artykuł w gazecie

Nazwisko Inicjał(y). lub autor korporatywny. Rok. Tytuł artykułu. Tytuł gazety numer[jeśli dostępny] Dzień i miesiąc: strona i łam (oznaczając łamy małymi literami, od lewej).

Artykuł w gazecie online

Nazwisko Inicjał(y). lub autor korporatywny. Rok. Tytuł dokumentu, artykułu lub strona. Tytuł czasopisma numer[jeśli istnieje], [rodzaj medium] dodatkowe informacje o dacie [jeśli dostępne]. Dostęp w: adres internetowy lub URL, gdzie jest dostępny [data dostępu].

Dokumenty w wersji cyfrowej

Jeśli są to cyfrowe kopie pozycji drukowanych to zapisujemy je tak samo jak wersje papierowe. Jeśli są to samodzielne dokumenty to zapisujemy je jak wersje drukowane uzupełniając o zapis formatu (zazwyczaj pdf) oraz dostępność (CD, DVD, ale najczęściej adres internetowy) i datę dostępu.

Nazwisko Inicjał(y). Rok. Tytuł dokumentu. [rodzaj medium – pdf, epub, mobi etc.] Miejsce publikacji: Wydawca [jeśli dostępne]. Dostęp w: adres internetowy lub URL pdf’a, gdzie jest dostępny [dostęp: data dostępu].

Szczepaniak A. 2004. Materiały źródłowe do dziejów Muzeum Narodowego w Warszawie i jego zbiorów zgromadzone we własnym archiwum – wiadomości wstępne [pdf]. [W:] Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Publikacje/Referaty wygłoszone na Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych, Poznań 2004. [online] http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/13.pdf [dostęp 31 V 2015].

Strony internetowe

Nazwisko Inicjał(y) autora lub jeśli brak to tytuł strony. Rok. Tytuł dokumentu internetowego lub strony internetowej [online]. Dostęp w: adres internetowy lub URL, gdzie jest dostępny [dostęp: data dostępu].

Josef Skutil. [s.a.]. [W:] Wikipedia. [online] https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Skutil [dostęp 18 IX 2020].

Źródła archiwalne

Dla dokumentów niepublikowanych z archiwów, bibliotek, zbiorów prywatnych stosujemy następujący zapis:

Nazwa instytucji przechowującej zbiory lub nazwa zbioru [skrót nazwy używany w cytowaniu w tekście]. [numer kolejny cytowanego dokumentu z danego zbioru]. Opis dokumentu [autor, nazwa, szczegółowy opis, dokładna data powstania – o ile podana]. Rok. [medium – rękopis, maszynopis, odbitka fotograficzna, negatyw, światłokopia etc.]. W: Zespół/Zbiór [o ile został wydzielony]. Sygn. sygnatura – o ile nadano.

Biblioteka Raczyńskich [Biblioteka Raczyńskich]

[2] Jeszke Witold, Z moich wspomnień o T.T.Z.: 7-8. B. d. [maszynopis]. Oddział Zbiorów Specjalnych. Sygn. Rkp 2705.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [MAP]

[17] Opinia Zygmunta Celichowskiego w sprawie komasacji zbiorów muzealnych z dn. 7 III 1919 roku. 1919. [maszynopis]. Sygn. MAP-A-dz-38/6.

cytowanie w tekście: (Biblioteka Raczyńskich [2]; MAP [17])

Można stosować powszechnie przyjęte skróty np.: tłum. (tłumacz, tłumaczenie), red. (redaktor, redaktorzy), rys. (rysunek, rysował), fot. (fotografia, fotografował) etc. Dla uniknięcia nieporozumień przy rozwinięciu skrótu dla tablic stosujemy skrót tabl., natomiast tabele pozostawiamy bez formy skróconej.

Numer DOI (jeśli istnieje) załączamy na końcu konkretnego wpisu w bibliografii.

Braki informacji zaznaczamy przyjętymi skrótami łacińskimi umieszczonymi w nawiasie:

brak roku wydania – [s.a.]; brak miejsca wydania – [s.l.]; brak wydawcy – [s.n.]

Odnośniki w tekście

Jeden autor

(Nazwisko rok: strony)

(Dickinson 2005: 109)

Dwóch lub trzech autorów

(Nazwisko, Nazwisko rok: strony)

(Machajewski, Rozen 2016: 69)

(Nazwisko, Nazwisko, Nazwisko rok: strony)

(Miazga, Sankiewicz, Sikorski 2012: 56)

Czterech i więcej autorów

(Pierwsze nazwisko et al. rok: strony)

(Dzięgielewski et al. 2011: 330-331)

Do pierwszego nazwiska dopisujemy pisany kursywą skrót et al.

Kilka pozycji wielu autorów

(Nazwisko rok: strony; Nazwisko rok: strony; Nazwisko: strony)

O kolejności wpisów decyduje rok wydania – od najstarszej pozycji do najmłodszej.

(Kostrzewski 1938: 22; Rajewski 1949: 45; Hensel 1955: 62)

Kilka pozycji jednego autora

(Nazwisko rok: strony; rok: strony; rok: strony)

Pozycje wpisujemy od najstarszej do najmłodszej.

(Kostrzewski 1935: 27; 1938: 41; !962: 67)

Kilka pozycji jednego autora wydanych w tym samym roku

Kolejne pozycje w bibliografii załącznikowej oznaczamy rokiem i dołączoną na końcu małą literą zgodnie z kolejnością alfabetyczną rozpoczynając od „a”.

(Nazwisko roka: strony; rokb: strony; rokc: strony)

(Kostrzewski 1938a; 1938c; 1938f)

Skip to content