Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego

Między ziemią, wodą i powietrzem

O publikacji:
U Książka, wydana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcona jest przedstawieniu badań dotyczących rozpoznania dziedzictwa archeologicznego w otoczeniu Ostrowa Lednickiego, Pomnika Historii, jednego z najważniejszych wczesnośredniowiecznych zespołów zabytkowych dla historii i kultury Polski. Wraz z innymi stanowiskami archeologicznymi, zlokalizowanymi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, tworzą one krajobraz, którego wysoka wartość historyczna, naukowa i artystyczna została doceniona nie tylko w różnorodnych formach ochrony tego obszaru, ale także we wsparciu licznych inicjatyw badawczych podejmowanych na przestrzeni lat przez zespoły naukowe z różnych ośrodków badawczych w kraju. Realizowane w ich ramach projekty dostarczyły unikatowego zbioru danych opartych o rozpoznanie różnych stref krajobrazowych Parku: obszarów wodnych, rolnych i leśnych. W monografii Między ziemią, wodą i powietrzem przedstawiono całościowe opracowanie rezultatów nieinwazyjnych badań przeprowadzonych na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Autorzy i redakcja zwrócili szczególną uwagę na złożoność problemów badawczych związanych z zastosowaniem różnych metod nieinwazyjnych w prospekcji archeologicznej oraz na potencjał wynikający z zintegrowanej interpretacji uzyskanych wyników. Książka w zamierzeniu autorów stanowi propozycję modelowego, choć niepozbawionego problemów, badania obszarów zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i użytkowania terenu. Praca została wydana w języku polskim i angielskim, co ułatwia prezentację i upowszechnianie jej wyników na płaszczyźnie międzynarodowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Skip to content