Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU WYDARZENIE MUZEALNE ROKU W WIELKOPOLSCE „IZABELLA 2019” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

I. IDEA KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich. Konkurs o nagrodę IZABELLA ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych regionu. Wyróżnia instytucje muzealne, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć muzea wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, niezależnie od przynależności organizacyjnej i statutowych zasad działalności.
2. Na Konkurs mogą być zgłaszane wybitne przedsięwzięcia muzealne zorganizowane przez wielkopolskie muzea w pięciu kategoriach.
3. Jeżeli placówka muzealna posiada oddziały, filie lub inne podległe jednostki organizacyjne, które zamierzają zgłosić przedsięwzięcie muzealne również mogą zgłosić projekt za pośrednictwem swych macierzystych instytucji.
4. Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć tylko jednego projektu w każdej kategorii.
5. Ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia, atrakcyjność i innowacyjność tematu, promocja muzeum i regionu, walory edukacyjne, artystyczne i estetyczne, znaczenie społeczne, oraz jakość załączonej dokumentacji.

III. KATEGORIE W ramach Konkursu przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:
kategoria I – Działalność wystawiennicza Wszystkie działania wystawiennicze - czasowe oraz nowe lub zmodernizowane wystawy stałe dotyczące różnej tematyki: - sztuki, archeologii, etnografii, literatury, techniki, historii, przyrody i inne;
kategoria II - Działalność edukacyjna - programy edukacyjne roczne i/lub wieloletnie, programy oświatowo-wychowawcze, rekonstrukcje historyczne, noc muzeów, festyny, plenery itp.;
kategoria III – Działalność naukowa i wydawnicza - programy badawcze, konferencje (sesje, seminaria, sympozja), publikacje [katalogi, foldery, wydawnictwa książkowe, publikacje o charakterze naukowym (także źródłowe recenzowane) wydawnictwa multimedialne itp.], filmy, programy komputerowe, digitalizacja zbiorów; 
kategoria IV – Działalność promocyjna i marketingowa - kampanie promocyjno-marketingowe, wydawnictwa reklamowe, filmy promocyjne, reklamy w mediach, inne;
kategoria V – Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje - dokonania konserwatorskie, opracowania metod konserwatorskich, ochrona dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej, rozwój bazy materialnej muzeum (inwestycje).

IV. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje powołana w tym celu Kapituła Konkursu.
2. W każdej kategorii przyznawana jest:
- Nagroda Główna
- Grand Prix,
- Nagroda Pierwsza,
- Nagroda Druga,
- Nagroda Trzecia.
3. Kapituła ma prawo przyznać nagrodę specjalną i wyróżnienia.
4. Fundatorem nagród i wyróżnień jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, samorządy terytorialne, inne instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

V. KAPITUŁA
1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Fundacji Muzeów Wielkopolskich.
2. W skład Kapituły liczącej od 5 do 7 osób wchodzą przedstawiciele:
- Zarządu Fundacji,
- środowiska muzealniczego,
- nauki,
- artystów plastyków,
- mediów.
3. Decyzje Kapituły zapadają w trybie jawnym i są ostateczne.
4. Kapituła zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszenia do innej kategorii.
5. Kapituła ma prawo nie przyznania nagrody w danej kategorii.
6. Sekretariat Konkursu sporządza protokół z posiedzenia Kapituły i prowadzi rejestr przyznanych nagród.
7. Udział w pracach Kapituły jest płatny.

VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Muzea deklarujące udział w corocznej edycji Konkursu składają zgłoszenie na adres Sekretariatu Konkursu.
2. Zgłoszenie winno zawierać:
a. Kartę zgłoszeniową według wzoru w wersji elektronicznej w formacie pdf.
b. Prezentację zgłoszonego przedsięwzięcia w formacie pdf. (max. 30 slajdów)
c. Dokumentację uzupełniającą:
- scenariusz w formacie .pdf
- film (zalecany format .mp4)
- egzemplarz publikacji,
- inne.
3. Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszeniową, prezentację oraz dokumentację uzupełniającą należy przesłać na nośniku danych (płyta CD, pendrive) na adres: Fundacja Muzeów Wielkopolskich ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.
4. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
5. Nadesłane zgłoszenia przechowywane zostają przez okres roku od zakończenia danej edycji. Następnie ulegają zniszczeniu (z wyjątkiem publikacji).
6. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Zakończenie edycji wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbywa się podczas corocznego spotkania środowisk muzealniczych w Wielkopolsce na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

VIII. UWAGI OGÓLNE
1. Sekretariat konkursu prowadzi oraz zgłoszenia udziału przyjmuje Zarząd Fundacji.
2. Uwagi i pytania należy kierować na adres e-mail: info@muzeawielkopolskie.pl
3. Zgłoszenie konkursowe musi nastąpić w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do 20 marca 2020 roku.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (na podstawie art. 6 pk1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce IZABELLA 2019 jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.
- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i nie będą udostępniane podmiotom komercyjnym w celach marketingowych.
- Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest wyraźna zgoda do uczestnictwa w w/w konkursie.
- Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w konkursie.
- Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia konkursu IZABELLA 2019 i jego promocji.
Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 1053
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem